Katastry

          Katastry jsou jednorázová šetření pozemkové držby za účelem stanovení daní, pořádané na základě rozhodnutí státních orgánů (panovníka). Historie tvorby katastrů je v každé zemi Koruny České odlišná. Pro Slezsko jsou to Karolínský katastr z r. 1725, Josefský katastr z r. 1785,  Matrika výnosů pozemků z r. 1812 a Stabilní katastr z r. 1836. Autor těchto stránek prozatím zčásti opsal Karolínský, Josefský katastr a Matriku výnosu pozemků a to jen části týkající se frýdeckého panstvíi.

          Cílem opisu je získat soupisy vlastníků polností v jednotlivých obcích panství za účelem hledání případných předků. Proto autor opisuje pouze sumáře za jednotlivé obce, se seznamem vlastníků pozemků se souhrnnými údaji o vlastněných polnostech. 

          Badatelé tak spolu s urbáři a ostatním zde uvedenými dokumenty získají pomůcky pro hledání svých předků v průběhu 17. až 19. stol. 

Karolínský katastr r. 1725.

          Originál katastru je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnojmenném fondu, NAD 1191, Frýdecké panství - Status minor Frýdek je v části ze sign. 16-18, inv. č. 1060 - 1075 a je přístupný v jeho digitálním archívu.  Autor prozatím opsal tabulky všech obcí panství vč. města Frýdku. Opis je navíc doplněn o přehledové tabulky jednotlivých obcí a soupis nejvíce se vyskytujících příjmení. Nejsou opsány doprovodné text.

         Tabulky obsahují seznamy všech vlastníků pozemků dle jednotlivých druhů (zahrady, lesů, orné půdy), seznamy vlastníků mlýnů a hospodářských zvířat, přehledy výnosů z prodeje obilovin, provozu mlýnů, hospodářských zvířat, dřeva, piva a lihovin. Pro město Frýdek pak také seznamy řezníků a ševců a přehledy různých městských výnosů.

Josefský katastr r. 1785.

          Originál katastr je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnojmenném fondu, značka NAD 11 a je přístupný v jeho digitálním archívu. Autor opsal sumáře pozemnostních archů všech obcí, se seznamy vlastníků pozemků a domů vč.celková výměry jejich pozemků a výměry, výnosů a daní z  orné půdy,  Zbytek bude snad doplněn během roku 2018

          Katastr poskytuje seznamy vlastníků pozemků s uvedením výměr a výnosu a vyměření daní z jejich pozemků v jednotlivých obcích frýdeckého panství. Usedlosti již mají svá popisná čísla, která platila v době zavedení číslování domů, dnes již většinou neplatí.

Matrika výnosu pozemků r. 1812.

          Originál katastr je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnojmenném fondu, značka NAD 12 a je přístupný v jeho digitálním archívu. Autor prozatím opsal z berního okresu Frýdek jen část týkající se obce Staré Hamry a některých okolních obcí, ostatní obce snad doplní v průběhu roku 2018. 

          Kromě seznamu vlastníků pozemků v jednotlivých obcích lze zde nalézt údaje o počtu pozemků, jejich celkové výměře, předpokládaných výnosech a předepsaných daních. U jednotlivých vlastníků jsou uvedená čísla popisná jejich domů platná po většinu 19 stol dodnes (podle konkrétní obce).

Stabilní katastr r. 1836

          Originál katastru je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnojmenném fondu značka NAD 13, zdigitalizován bude snad v roce 2019. Autor prozatím zpracoval jen úvodní část, zpracování dalších části bude závislé na postupu digitalizace na ZAO.