Katastry a urbáře Frýdecka

          Katastry jsou jednorázová šetření pozemkové držby za účelem stanovení daní, pořádané na základě rozhodnutí státních orgánů (panovníka). Historie tvorby katastrů je v každé zemi Koruny České odlišná. Pro Slezsko jsou to Karolínský katastr z r. 1725, Josefský katastr z r. 1785, Matrika výnosů pozemků z r. 1820 a Stabilní katastr z r. 1836. Autor těchto stránek prozatím zčásti opsal Karolínský a Josefský katastr a Matriku výnosu pozemků a to jen části týkající se frýdeckého panství.

          Urbáře je dokument sestavený vrchností příslušného panství za účelem soupisu svého majetku, většinou za účelem jeho prodeje apod. Obsahují seznamy všech vlastníků a majitelů pozemků jednotlivých obcí tvořících příslušné panství v dané době s uvedením velikostí a lokality pozemků a poddanských povinností. Autor opsal pouze urbáře frýdeckého panství z let 1580, 1636 a 1664 a urbář komise Slezské z roku 1770.

          U katastrů autor opisuje pouze sumáře za jednotlivé obce, se seznamem vlastníků pozemků se souhrnnými údaji o vlastněných polnostech.

         Badatelé tak získají pomůcky pro hledání svých předků a údajů o nich v letech 1580, 1636, 1664, 1725, 1770, 1785, 1820 a 1836 (později). Podle níže uvedených rejstříků můžete snadno nalézt zájmovou osobu a podle ostatních řádků této osoby pak příslušný záznam v opisu či originálu katastru nebo urbáře.

         Pro nedostatek času  nebyla u jednotlivých opisů provedena jejich závěrečná korektura.  

Rejstřík urbářů a katastrů.

          Jedná se o jmenný rejstřík všech níže uvedených urbářů a katastrů frýdeckého panství z let 1580, 1636, 1664, 1725, 1770, 1785 a 1820 Je to v podstatě seznamů osob z těchto urbářů a katastrů  s odkazy na příslušné místo v originále i opisu dokumentu s případným uvedením čísel popisných v letech 1770-1805, 1805-1973 a dnešního č. p./č. e. a sociálního postavení této osoby. Seznamy jsou setříděny dvojím způsobem (viz dále). Dokument je v podstatě dokončen, obsahuje seznamy vlastníků pozemků a usedlostí pro všechny výše uvedené dokumenty a všechny obce v nich uvedené. V budoucnu bude doplněn o výpis ze Stabilního katastru z r. 1836 (po jeho digitalizaci).

          Pomocí údajů ve sloupcích rok, obec a p. č. v řádku zájmové osoby rejstříku naleznete v úvodních tabulkách rejstříku pro příslušný katastr nebo urbář daný rokem jeho vydání, název obce a pořadové číslo odpovídající záznam v originálu nebo opisu katastru nebo urbáře. 

Setřídění dle: obcí, let a příjmení : 

Setřídění dle: příjmení, let a obcí : 

Rejstřík lokalit na Frýdeckém panství v r. 1664.

          Rejstřík obsahuje seznam lokalit -vrchů, lesů, gruní, obor, řek, potoků, vsí, osad apod. uvedených v originále Urbáře Frýdeckého panství z roku 1664, hlavně v částech "Hory"a "Řeky a potoky" a jejich lokalizaci na dnešních mapách.

          Rejstřík není úplný a bude časem doplňován a opravován.

Urbář panství Frýdecko místeckého z r. 1580.

          Originál je uložen v digitálním archivu ZAO, pobočka Olomouc, fond Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž, NAD 1434, inv. č. 2255, sign. E2c 11/2. Byl též vydán jako publikace autorů Sobotíka Bohumila a Grobelného Andělína "Urbář panství frýdecko-místeckého, z r. 1580", vydal Slezský studijní ústav, Opava 1953. Autoři jej doplnili o úvod k vývoji frýdeckého panství.

          Opis obsahuje pouze obce pozdějšího Frýdeckého panství, oproti originálu je doplněn o sumáře, jmenný rejstřík a jiné přílohy.

Urbář frýdeckého panství 1636.

         Originál je uložen v digitálním archivu ZAO, fond Velkostatek Frýdek, NAD 510, inv. č. 2, sign. A-170. Autor těchto stránek jej doplnil obsahem, přílohami a rejstříkem. V příloze je uveden abecední seznam majitelů luk na panství a přehled o jednotlivých obcích. Urbář ještě neobsahuje obce Staré Hamry a Krásná, které byly založeny později.

Urbář frýdeckého panství 1664.

          Originál je uložen v digitálním archivu ZAO, fond Velkostatek Frýdek , NAD 510, inv. č. 4, sign. A-171 . Autor těchto stránek jej doplnil obsahem, přílohami a rejstříkem. V příloze je uveden abecední seznam lokalit na panství, citovaných v urbáři s GPS souřadnicemi, přehledem o jednotlivých obcích, abecedním seznamem obyvatel, mapkou panství, slovníčkem atd

Karolínský katastr r. 1725.

          Originál katastru je uložen v digitálním archivu ZAO ve stejnojmenném fondu, NAD 1191, Frýdecké panství - Status minor Frýdek je v části ze sign. 16-18, inv. č. 1060 - 1075. Autor prozatím opsal souhrnné tabulky všech obcí panství vč. města Frýdku. Opis je navíc doplněn o přehledové tabulky jednotlivých obcí a soupis nejvíce se vyskytujících příjmení. Nejsou opsány doprovodné text.

          Tabulky obsahují seznamy všech vlastníků pozemků dle jednotlivých druhů (zahrady, lesů, orné půdy), seznamy vlastníků mlýnů a hospodářských zvířat, přehledy výnosů z prodeje obilovin, provozu mlýnů, hospodářských zvířat, dřeva, piva a lihovin. Pro město Frýdek pak také seznamy řezníků a ševců a přehledy různých městských výnosů.

Urbariální komise Slezská v Opavě, 1770.

          Originál je uložen v digitálním archivu ZAO ve stejnojmenném fondu, NAD 15, sign. 16 -18 - Status minor Frýdek. Opsány jsou všechny obce Frýdeckého panství. Tabulky obsahují poddanské povinnosti jednotlivých majitelů usedlostí. Opis je doplněn o obvyklé přílohy a rejstřík.

Josefský katastr r. 1785.

          Originál katastr je uložen v digitálním archivu ZAO ve stejnojmenném fondu, NAD 11. Autor opsal sumáře pozemnostních archů všech obcí se seznamy vlastníků pozemků a domů včetně celkové výměry jejich pozemků a výměry, výnosů a daní z orné půdy, Zbytek bude snad doplněn během roku 2018

          Katastr poskytuje seznamy vlastníků pozemků s uvedením výměr a výnosu a vyměření daní z jejich pozemků v jednotlivých obcích frýdeckého panství. Usedlosti již mají svá popisná čísla, která platila v době zavedení číslování domů, dnes již většinou tato neplatí.

Matrika výnosu pozemků r. 1820.

          Originál katastr je uložen v digitálním archivu ZAO ve stejnojmenném fondu, značka NAD 12 a je přístupný v jeho digitálním archívu. Opis obsahuje sumární tabulky za všechny obce v dokumentu uvedené, navíc pak souhrnné tabulky za celé panství  s rozbory za obce a jednotlivé vlastníky dle různých kritérií..

          Kromě seznamu vlastníků pozemků v jednotlivých obcích lze zde nalézt údaje o počtu pozemků, jejich celkové výměře, předpokládaných výnosech a předepsaných daních. U jednotlivých vlastníků jsou uvedená čísla popisná jejich domů platná po většinu 19 stol dodnes (podle konkrétní obce).

          Dokument je přepsán ve dvou formátech - v textové (z WORDU) a tabulkové (z EXCELU) . Textová podoba je obsáhlejší, tabulková je přehlednější.

Ve WORDU

V EXCELU

Stabilní katastr r. 1836

         Originál katastru je uložen v Zemském archivu Opava ve stejnojmenném fondu, NAD 13, zdigitalizován bude snad v roce 2019. Autor prozatím zpracoval jen úvodní část, zpracování dalších části bude závislé na postupu digitalizace na ZAO.

Centrum obce Staré Hamry v době 1. republiky
Centrum obce Staré Hamry v době 1. republiky