Aktuality

          Na této stránce chci informovat čtenáře o nových doplňcích na jednotlivých stránkách tohoto webu a i tom na čem v momentálně pracuji a co plánuji v budoucnu zveřejnit. 

Květen

- 3.5.2019 jsem dokončil opis 2 dílu Kroniky Starých Hamer z doby 2. světové války a odkaz na něj jsem vložil na stránku  "Kroniky Starých Hamer". Současně jsem provedl přečíslování kronik podle časového hlediska. 

- 10.5.3019 jsou do stránek "Mapy" doplnil odkaz na dokument "Staré mapy obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry" ve kterém jsou linky na různé druhy map z let 1836-1980 jednotlivých částí uvedených obcí se specifikací pořadových čísel staveb.

Duben 2019

          Ozval se mi p. Jan Pachlopnik, jehož předkové pochází z Raškovic. Poskytl mi cenné informace k rodu Kaňáků a mapám a hlavně mi bezplatně poslal knihu od p. Jiřího Paláta: Raškovice - beskydská Ostrava. Kniha je velmi zajímavá nejen pro rodáky Raškovic, ale i pro rodáky z okolních obcí, poněvadž popisuje historický vývoj obcí Frýdecka vč. velmi zajímavých popisů mlýnů, pil, hamrů, valch a papíren. vč. popisů práce v nich, použitého nářadí pomůcek. Je zde hodně textu týkajícího se historie Starých Hamer. Můžu ji všem zájemcům o historii vřele doporučit.

         Dále jsem na stránku "Mapy" tohoto webu doplnil o odstavec "Propojení map Stabilního katastru a map evidence nemovitostí obce Staré Hamry" s jehož pomocí si můžete přímo vyvolat mapky různých částí Starých Hamer.

          Jinak opisuji II. díl kroniky obce Staré Hamry z období 2. světové války a provádím částečný opis nejstarších gruntovních knih Raškovic. Oba opisy bych měl dokončit v měsíci květnu t.r.

Únor 2019

Jsem komunikoval s p. Petrem Chytilem jehož předkové - Kaňáci a Hrtoňové pocházeli. ze Starých Hamer.

Leden 2019

         Z důvodů jiných aktivit jsem dočasně omezil práce na historii obce Staré Hamry, pouze jsem příležitostně doplňoval soubor "Zdroje dat".

Srpen 2018

          Na nějakou dobu přerušuji opisování 3. gruntovní knihy Starých Hamer a začal jsem přepisovat nejstarší matriku oddaných z fary Dobré, z let 1699-1733, sign. Fr V 6, za účelem vyhledání sňatku Václava Kaňáka (v orig. Kanioka) s dcerou fojta Bašky Ondru Kuboňu. Tento Kaňák je totiž předkem mých příbuzných Kaňáků ze Školen.

Květen 2018

          Od května 2018 opisuji 3. pozemkovou (gruntovní) knihu obce Staré Hamry pro léta 1752-1861, sign. G 593. Originál je rozsáhlý, obsahuje 785 folií resp. 685 snímků na webu ZAO. Poněvadž se týká dnešní pravobřežní části Starých Hamer, chci provést její úplný opis, kromě německých částí, které bohudík tvoří jen minimální část. S ohledem na zmíněný rozsah, bude opis ukončen asi až koncem roku 2018. Předpokládám, že budu postupně na těchto svých stránkách zveřejňovat aktuální stav opisu této gruntovní knihy.

          Současně s tímto opisem i doplňuji související záznamy v příslušných Lučních knihách, které většinou časově předchází záznamům v gruntovních knihách. Běžně byl totiž u horských obcí, že nejdříve otec z níže položené obce zakoupil na horách pozemek na louku, kterou zdědili jeho mladší synové kteří si na něm vystavili chalupu, což pak spolu tvořilo horskou usedlost.

          Prvé dvě pozemkové knihy Starých Hamer jsem již v částečném rozsahu přepsal a zveřejnil. Obě se převážně týkají Hamrovic, dnešní části obce Ostravice, její doplnění provedu nejdříve v r. 2020. Další dvě gruntovní knihy snad přepíšu v r. 2019. 

Duben 2018

          Dokončil jsem opis posledního dostupného katastru a urbáře frýdeckého panství. Neopsán je pouze stabilní katastr z r. 1836, poněvadž není dostupný na webu ZAO. Současně jsem na jejich základě provedl rejstřík v formě excelovských tabulek. Všechny tyto opisy a jejich rejstříky jsou zveřejněné na mých stránkách.

          Nutno brát v úvahu, že tyto opisy a jejich rejstřík nejsou ve finální podobě, není totiž provedená jejich finální kontrola. Tu plánuji provést až mnohem později, až budou opsány další dokumenty, kdy je pak bude možné je navzájem porovnat.